Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi - Ceratostylis Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 150 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi - Cephalantheropsis Guillaumin 1960

21/02/2020
Trên thế giới, loài địa lan này có 8 loài mọc ở Đông Nam Á Châu, Việt nam có 3 loài.

Chi - Cephalanthera Richard 1817

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 15 chi, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Calanthe R. Brown 1821

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 chi, Việt Nam có 26 loài.

Chi Lọng - Bulbophyllum Thouars 1822

15/02/2020
Trên thế giới có khoảng 1500 loài, Việt Nam có khoảng 155 loài.

Chi - Bromheadia Lindley 1841

15/02/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi - Brachypeza Garay 1972

15/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Brachycorythis Lindl. 1838

15/02/2020
Trên thế giới có 33 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi - Bletilla Rchb.f 1852

15/02/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 2 loài

Chi - Biermannia King '&' Pantling 1897

15/02/2020
Việt Nam có 2 trong số 11 loài trên thế giới.

Chi - Bidoupia Aver 2010

15/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

Chi -Ascocentrum Schlechter ex J.J. Smith 1914

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi - Arundina Blume 1825

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt nam có 2 loài

Chi - Armodorum Breda 1827

13/02/2020
Loài lan này trên thế giới có 4 loài , Việt Nam có 1 loài.

Chi - Arachnis Blume 1825

13/02/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi - Appendicula Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 7 trong số 60 chi trên thế giới.

Chi - Apostasia Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 3 trong 15 loài trên thế giới.

Chi - Aphyllorchis Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 6 trong số 33 loài trên thế giới.

Chi - Anthogonium Wall. ex Lindl. 1840

13/02/2020
Việt Nam cũng có 1 loài duy nhất trên thế giới.

Chi - Anoectochilus Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 15 trong số khoảng 50 loài trên thế giới.