Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Stereosandra Blume 1856

20/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Stereochilus Lindley 1858

20/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Staurochilus Ridley 1900

20/03/2020
Trên thế giới có 14 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Spiranthes L.C.Rich. 1817

20/03/2020
Trên thế giới có 50 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Spathoglottis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có chừng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Smitinandia Holttum 1969

20/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Schoenorchis Blume. 1825

20/03/2020
Trên thế giới có 24 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Sarcoglyphis Garay 1972

20/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Saccolabiopsis J.J.Smith 1918

20/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Robiquetia Gaudich. 1829

20/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Rhynchostylis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Rhynchogyna Seidenf. & Garay 1973

20/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Rhomboda Lindl. 1857

20/03/2020
Trên thế giới có 21 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Renanthera Lour. 1790

20/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Pteroceras Hasselt ex Hassk. 1842

20/03/2020
Trên thế giới có 19 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Pristiglottis Cretz. & J.J.Sm. 1934

20/03/2020
Trên thế giới có 21 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Porpax Lindley 1845

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 11 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Pomatocalpa Breda Kuhl & Hasselt 1829

20/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Polystachya Hooker 1824

20/03/2020
Trên thế giới có 130 loài, Việt Nam chỉ có 1 loài.

Chi Podochilus Blume1825

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.