Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Galeola Lour. 1790

07/03/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Flickingeria A.D. Hawkes 1961

06/03/2020
Trên thế giới có khoảng 70 loài, ở Việt Nam có 12 loài.

Chi Eulophia R. Brown & Lindley 1823

05/03/2020
Trên thế giới có 250 loài, ở Việt Nam có 11 loài.

Chi Esmeralda H. G. Reichenbach 1862

04/03/2020
Chi lan này có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Erythrorchis Blume 1837

03/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, ở Việt Nam có 2 loài.

Chi Erythrodes Blume 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, ở Việt nam có 2 loài.

Chi Eriodes Rolfe 1915

03/03/2020
Chi lan này chỉ có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam và các nước: Ấn Độ, Butan, Malaysia và Thái Lan.

Chi Eria Lindley 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 370 loài, Việt Nam có 53 loài.

Chi Epipogium J.F. Gmel. 1792

03/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Epipactis Sw. 1757

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt nam có 2 loài.

Chi Epigeneium Gagnep 1932

02/03/2020
Trên thế giới có 35 loài, ở Việt Nam có 5 loài.

Chi Eparmatostigma Garay 1972

01/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

Chi Drymoda Lindl. 1838

29/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Doritis Lindley 1833

28/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, Việt nam cũng có loài này.

Chi Dipodium R. Brown 1810

28/02/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Diploprora Hook.f. 1890

26/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Diplomeris D.Don 1825

26/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

Chi Diglyphosa Blume 1825

26/02/2020
Chi lan này có 3 loài trên thế giới, Việt Nam có 1 loài.

Chi Didymoplexiopsis Seidenf. 1997

26/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Himalaya, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Chi Didymoplexiella Garay 1954

26/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 3 loài.