Logo Website

NHẬN ĐỊNH VỀ THẬP TẢO THANG

23/04/2021

ĐIỀU 199. NHẬN ĐỊNH VỀ THẬP TẢO THANG 

Có nhiều y gia bảo bài Thập tảo thang trong Thương hàn luận tức là bài Chu tước thang. Tôi xem trong Ngoại đài bí yếu cũng có bài tên là Chu tước thang, các vị thuốc cũng là Đại tảo, Đại kích, Nguyên hoa, Cam toại. Nhưng về dụng lượng so với bài ở Thương hàn luận thì khác hẳn. Dụng lượng đã khác thì cái nghĩa lập phương tất phải khác. Như 3 vị Đại hoàng, Hậu phác, Chỉ thực. chỉ vì dùng lượng khác mà biến thành 3 bài Tiểu thừa khí thang, Hậu phác tam vật thang, và Hậu phác Đại hoàng thang khác nhau. Suy lẽ đó, theo ý tôi, bài Thập táo thang chưa có thể khẳng định là Chu tước thang được. 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990