Logo Website

PHÂN TÍCH BA BÀI THỪA KHÍ THANG

22/04/2021

ĐIỀU 198. PHÂN TÍCH BA BÀI THỪA KHÍ THANG 

Công dụng của 3 bài Thừa khí, Thành Vô Kỷ chú giải đều lấy "nhiệt kết” nhiều hay ít để phân biệt. Trong Bảo mệnh tập của Trương Vân Kỳ phân tích có phần rành mạch. Trương nổi: Mang tiêu, Đại hoàng đều là loại thuốc làm hạ, mà Đại Hoàng khí vị mạnh mẽ, có tác dụng tả được thực kết; Mang tiêu hàm nhuận, có tác dụng làm mềm được chất rắn tụ lại thành lỏng. Công dụng của Đại hoàng đối với "khí”, công dụng của Mang tiêu đối với "chất”. Đó là điểm khác nhau của 2 vị. Mang tiêu so với Đại hoàng sức hơi chậm, không bằng Đại hoàng có thể độc lực làm nên công. Nhưng nếu gặp bệnh hơi nặng, không phối hợp với Mang tiêu cũng không thể rửa sạch được độc tà mạnh. Nếu lại phối hợp thêm Chỉ, Phác đều có tác dụng phá khí, thì công hiệu lại càng chòng. Cho nên là Đại thừa khí quan trọng nhất, thứ đến Tiểu thừa khí, thứ nữa đến Điều Vị thừa khí. Nguyên nhân do chứng của bài Tiểu thừa khí, so với chứng của bài Đại thừa khí có chế tuy giống nhau, mà bệnh hậu nhẹ hơn; còn bài Điều Vị thừa khí thì đã không có hai vị Chi, Phác, lại thêm có vị Cam thảo, nó chỉ là một phương pháp nhuận hạ, nên dùng thuốc chia ra từng bước khác nhau. Trong Thương hàn lục thư của Dào Tiết Am đem ba bài chia vào Tam tiêu để lập luận, không thỏa đáng lắm. 

Nguồn trích: CHƯƠNG X: VỊ THUỐC VÀ PHƯƠNG THUỐC - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990