Logo Website

CHỮA BỆNH PHÂN THEO ÂM DƯƠNG

04/12/2020

ĐIỀU 32. CHỮA BỆNH PHÂN THEO ÂM DƯƠNG 

Năm tạng đều thuộc về âm dương, mà âm dương đều nhờ về sinh khắc. Cho nên muốn làm cho khỏe Thận (tức cố Thận) tất phải bảo (giữ gìn) Phế; bảo Phế chính là để sinh Thận; muốn phù Tỳ tức phải trị Can, vì trị Can chính là để khỏi khắc Tỳ. Phù Tỳ cũng tức là để bảo Phế, vì Thổ sẽ sinh được Kim; bảo Phế cũng tức là để bình Can, vì Kim có thể khác được Mộc. Tỳ bệnh tức là Phế bệnh; Can bệnh tức là Tỳ bệnh. Can bệnh nên làm cho dịu (hoãn) trung khí, bởi Can khí không thể để cho "cang", Can huyết, không thể để cho "khuy". Đó là cái yếu quyết chữa bệnh cho Can. 

Nguồn trích: CHƯƠNG II: LÝ LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990