Logo Website

ĐIỀU ÍCH LỢI KHI HIỂU BIẾT THƯƠNG HÀN

09/12/2020

ĐIỀU 41. ĐIỀU ÍCH LỢI KHI HIỂU BIẾT THƯƠNG HÀN 

Muốn dụng dược đúng, cần phải biện chứng cho đúng. Muốn biện chứng được đúng, cần phải học thật kỹ Thương hàn luận của Trọng Cảnh. Không học kỹ Thương hàn và biện chứng luận trị đúng với tinh thần của Thương hàn luận, ngoài Hứa Phúc Vi, tôi nhận thấy Tôn Triệu cũng đáng được là học trò khá giỏi của Trọng cảnh. Xin dẫn một y án sau đây làm chứng: 

- Một người bị Thương Hàn, sốt nóng, mồ hôi ra nhiều, sợ sệt, hoa mắt, mình run rẩy. Có người muốn cho uống phát hãn thêm, có người muốn chữa theo môn trúng phong, lại có người muốn dùng lãnh dược để giải bỏ nhiệt tà. Mời Tôn Triệu, sau khi qua tứ chẩn, Triệu nói: Thương hàn luận nói: "Phàm bệnh ở Thái dương, ra được mồ hôi mà vẫn không khỏi. Nếu muôn khỏi, lại phải cho ra mồ hôi”. Nhưng vì Thận khí không đầy đủ, nên mồ hôi không đầy đủ, nên không làm cho mồ hôi ra được, do đó mới sinh ra chứng hoa mắt, sợ sệt và run rẩy... Liền cho uống bài Chân vũ thang, uống hết 3 bát nước, mồ hôi ra nhâm nhấp, các chứng đều khỏi. 

Tôn Triệu sở dĩ cho uống bài Chân vũ, vì trong bài đó có Phụ tử, Bạch truật, có tác dụng điều hòa Thận khí. Sau khi Thận khí đã điều hòa và dẫn hành được, thì sẽ thúc đẩy được mồ hôi toát ra. Xem Thương hàn luận có đoạn nói: "mạch ở Xích bộ nhược, là dinh khí không đầy đủ, không thể phát hãn. Xem đó đủ biết rằng: Thận khí yếu thì khó lòng làm cho ra được mồ hôi. 

Nguồn trích: CHƯƠNG III: SUY NGHĨ VỀ THƯƠNG HÀN-TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990