Logo Website

ĐIỀU TRỊ TRÚNG PHONG

25/01/2021

ĐIỀU 102. ĐIỀU TRỊ TRÚNG PHONG 

Thuộc về bệnh Trúng phong, nên chú ý phân biệt rõ hai chứng "bế” và "thoát”. 

- Chứng bế: cấm khẩu, mắt mở, hai tay nắm chặt, đờm nghẽn khó thở, nói nhịu... Nên dùng các loại thuốc khai khiếu, thông lạc, thanh hỏa và hóa đờm... Như Hy diên tán, Chí bảo đan v.v... 

- Chứng thoát: miệng mở, mắt nhắm, tay buông, són đái, mình cứng, hôn mê... nên dùng các loại thuốc đại bổ như Sâm phụ thang, Địa hoàng ẩm tử v.v... 

Nhưng chứng bế, nhiều khi cũng có hiện tượng mát nhắm, són đái, mình cứng, hôn mê... cần phải nhận định mấy chứng trạng: cấm khẩu, tay nắm, mặt đỏ, hơi thở mạnh và mạch Đại để phân biệt. 

Về chứng thoát thường khi cũng có hiện tượng đờm nghẽn, cấm khẩu... chỉ nên nhận rõ điểm "mạch Hư Đại" để phân biệt. Lại như về chứng bế, khí nghẽn, cũng có khi cả 6 bộ mạch đều tuyệt.. Đó chỉ là một tình trạng "phục" không nên thấy vậy mà nhận lầm là thoát. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990