Logo Website

HỌC THUẬT CỦA CÁT ÍCH ĐÔNG ĐỖNG (NHẬT BẢN)

10/02/2021

ĐIỀU 119. HỌC THUẬT CỦA CÁT ÍCH ĐÔNG ĐỖNG (NHẬT BẢN) 

Trong Đàng Thị Y đàm chép rằng: Cát ích Đông Đỗng tiên sinh khí giảng dạy học trò, thường dẫn rất nhiều thuyết trong Linh khu Tố Vấn... Có khi nói tới hàng giờ không dứt. Học trò hỏi: Tiên sinh thường không tin Linh, Tố và Nạn kinh, cho là sách "ngụy soạn" của đời sau. Giờ Tiên sinh giảng dạy lại hay dẫn thuyết của mấy bộ đó, có lẽ Tiên sinh thỉnh thoảng cũng có xem tới mấy bộ đó chăng? Tiên sinh đáp: ta đối với mấy bộ đó, há chỉ xem qua mà thôi. Giờ ta có thể đọc thuộc lòng được hết”. Các kẻ hậu học, chưa hề ngó tới Linh, Tố bao giờ, mà mở mồm cũng bài bác Linh, Tố thật là tội nhân của Tiên sinh..”. 

Xem đoạn chép của Đằng Thị trên đây, lại nhớ có một lời nói khác: "có hiểu thấu hết lý luận của Đông y, mới được phê bình bình đông y..." thật cũng là chính xác. Người có học thức ai cũng 

phải tuân theo. Thế mà hiện nay (1964) vẫn còn nhiều người tự phụ cho là có học được đôi thuyết thiển cận của Đông y đã vội phê phán Đông y, thiết tưởng Đông Đỗng Tiên sinh mà gặp những người đó, tất cũng không tha thái độ phê phán ấy. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990