Logo Website

KHÁI NIỆM VỀ HỎA

13/01/2021

ĐIỀU 89. KHÁI NIỆM VỀ HỎA 

Phàm hỏa tại phía dưới Đan điền, tức là Thiếu hỏa, Thiếu hỏa thì sinh khí, khi hỏa đó tách khỏi Đan điền mà bốc lên, tức là Tráng hỏa, Tráng hỏa sẽ làm hại khí. Thứ hỏa làm hại khí là “tà hỏa"; thứ hỏa sinh ra khí là "chân hỏa” 

Nguồn trích: CHƯƠNG VII: Y LÝ VÀ Y ÁN - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990