Logo Website

NGHIÊN CỨU TÁC PHẨM THẠCH THẤT BÍ LỤC

30/01/2021

ĐIỀU 107. NGHIÊN CỨU TÁC PHẨM THẠCH THẤT BÍ LỤC 

Trần Sĩ Đạc, tự là Viễn Công soạn bộ Thạch thất bí lục thác danh là được Kỳ Bá truyền thụ, Trương Cơ, Hoa Đà cùng phát minh, Lôi công bổ sung... Nội dung chia 123 phép... Sự giả thác của Sĩ Đạc tuy quái đản không đáng tin, nhưng ta cũng không nên "vì con sâu bỏ rầu nồi canh". Tựu trung cũng có khá nhiều quan điểm rất đúng. Như chia ra các pháp trị liệu: phú trị, bần trị, lão trị, thiếu trị, đông nam trị, tây bác trị (18), v.v..., mặc dầu các bài thuốc sử dụng chưa được hoàn toàn ổn đáng, nhưng cũng đã có tư tưởng biến thông, không cố chấp, ám hợp với ý nghĩa của thiên Dị pháp phương nghi. Khác với những người tôn sùng Trọng Cảnh, cho là phương dược của Trọng Cảnh, thời đại nào, khu vực nào cũng đều sử dụng được, bất chấp cả lý luận của Nội kinh... tự cho mình là cao siêu, chân chính học trò của Trọng Cảnh. Có biết đâu rằng trong những khi gật gù đắc ý, xoèn xoẹt dao cầu, đã làm cho bao nhiêu người bị ngậm oan nơi chín suối. 

Nguồn trích: CHƯƠNG VIII: HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU - TỬ SIÊU Y THOẠI KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ VÀ HỌC TẬP LÀM THUỐC, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI – 1990