Logo Website

Họ Cáng lò (Bạch duơng, Duyên mộc)-Betulaceae Gray, 1821

24/07/2021

Betulaceae Gray, 1821. — Họ Cáng lò (Bạch duơng, Duyên mộc)

Gỗ hoặc bụi, có chồi mang vấy. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm sớm rụng. Hoa đơn tính, không có cánh hoa; cụm hoa đực dạng đuôi sóc, treo; cụm hoa cái hình đầu, dạng “nón thông” (khác Fagaceae). Nhị thường 2-14, nhưng đôi khi chỉ có 1. Rất đặc trưng bởi bộ nhụy gồm 2 lá noần hợp syncarp (hợp nguyên lá noăn) thành bầu hạ 2 ô ở nửa dưới, còn nửa trên chỉ có 1 ô. Quà hạch khô, thường có 2 cánh màng (khác Fagaceae). 

6/130, chủ yếu ở Bán cầu Bắc, một số loài gặp ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam có 3-5 chi: Alnus, Betula, Carpinus, ?Corylus, ?Ostryopsis; 5-6 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997