Logo Website

Họ xương rồng (Long cốt)-Cactaceae Juss. 1789

01/08/2021

Cactaceae Juss. 1789. — Họ xương rồng (Long cốt).

Đặc trưng bởi thân mập mầu xanh (làm chức năng quang hợp), lá biến thành gai, thường có mù trắng. Hoa thường lưỡng tính, xếp xoắn hay xoắn vòng. Bao hoa và nhị nhiều, xếp xoắn hoặc nhị họp thành nhóm dính với ống bao hoa. Dễ nhầm với một số loài Euphorbia, nhưng ởđó hoa đơn tính. 

200/2000, mọc hoang chủ yếu ờ châu Mỹ, một ít ờ châu Phi. Ở Việt Nam có nhập một số loài thuộc các chi Cereus, ?Echinocactus, Epiphyllum (Phyllocactus), Hylocereus, Nopalea, Opuntia, Pereskia, ?Zygocactus... vào trồng làm cảnh. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997