Logo Website

Họ Hồ đào (Óc chó)-Juglandaceae A. Rich, ex Kunth, 1824

27/07/2021

Juglandaceae A. Rich, ex Kunth, 1824

Họ Hồ đào (Óc chó). 

Gỗ với lá kép lông chim, mọc cách. Rất gần với Rhoipteleaceae, nhưng khác bởi ở đây không có lá kèm, hoa đơn tính (do đó hoa cái là hữu thụ), bộ nhụy gồm 2(3) lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu hạ 2(3) ô ở phía gốc, phần ngọn chỉ 1 ô. Quảcó cánh do các lá bắc hợp lại tạo thành. 

8/70, chủ yếu ở ôn đới và cận nhiệt đới Bán cầu Bắc, ít ở nhiệt đới và ôn đới Nam Mỹ. Ở Việt Nam có 6 chi: Annamocarya, Carya, Engelhardtia, Juglans, Platycarya, Pterocarya; trên 10 loài. 

- Trong Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, chi Annamocarya nhập chung với chi Carya. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997