Logo Website

Họ Rau sam (Sam)-Portulacaceae Juss. 1789

02/08/2021

Portulacaceae Juss. 1789. — Họ Rau sam (Sam).

Cỏ. Lá thường phị nước, mọc cách hay mọc đối; lá kèm hình vẩy hoặc là những bó lông ở nách lá. Đặc trưng bởi hoa lưỡng tính, không có tràng hoa nhưng lá đài lại có dạng cánh hoa và có 2 lá bắc dạng lá đài. Nhị đẳng số và đối diện với lá đài hoặc do chia mà tăng gấp 2-4 lần (khi gấp 2 thì nhị vòng trong đối diện với lá đài). Bộ nhụy gồm 2-8 lá noãn, hợp lysicarp (hợp tiêu lá noãn); noãn đính trên giá noan trung tâm tự do. Quả nang mở bằng khe nứt ngang (mở nắp) hay bằng cách chẻ ô (loculicide). 

20/500, phân bố rộng khắp thế giới. Ở Việt Nam có 2 chi: Portulaca, Talinum; 4-6 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997