Logo Website

Họ Dền tây-Tetragoniaceae Nakai, 1942

31/07/2021

Tetragoniaceae Nakai, 1942. — Họ Dền tây

Rất gần với Aizoaceae (cỏ, lá đơn, mọc cách hay mọc đối; hoa lưỡng tính, đều; nhị 3-15 đinh vào ống đài...), nhưng ở đây được đặc trưng bởi hoa không có các nhị lép dạng cánh hoa, bầu hạ 3-8 ô, mỗi ô chưa 1 noãn treo, quả dạng hạch hay hạch khô. 

1/60: Tetragonia, chủ yếu ở Bán cầu Nam, nhất là Nam Phi, ít ở Nam Mỹ, Ôxtrâylia, Đông và Đông Nam Á. Ở Việt Nam có nhập loài T. tetragonioides vào trồng làm cảnh. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997