Logo Website

Họ Đuôi Ngựa (Đuôi Chó, Roi tê)-Rhoipteleaceae Hand.-Mazz. 1932

26/07/2021

Rhoipteleaceae Hand.-Mazz. 1932. — Họ Đuôi Ngựa (Đuôi Chó, Roi tê). 

Gỗ. Lá kép lông chim, mọc cách, có lá kèm; lá được phủ bởi những lông tuyến thơm hình ngù tiết ra chất nhựa. Hoa thành đuôi sóc, gồm những xim 2 ngà (dichasia) 3-hoa, các đuôi sóc họp lại thành chùy ở đỉnh. Các hoa bên của xim 2 ngà là hoa cái và thường thui; hoa giữa lưỡng tính, hữu thụ. Lá đài 4. Không có cánh hoa. Nhị 6, rời. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn, hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượng 2 ô (nhưng thường 1 ô không phát triển), vòi rời. Quả hạch khô, có 2 cánh màng. 

1/1: Rhoiptelea chiliantha, ở Tây nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997