Logo Website

Họ Phiên hạch (Hải châu)-Aizoaceae Rudolphi, 1830

30/07/2021

Aizoaceae Rudolphi, 1830. — Họ Phiên hạch (Hải châu)

Cỏ hay bụi nhỏ, thường mọc trên cát (ven biển, ven sông); lá phị nước, đơn, mọc cách hay mọc đối, Khác Molluginaceae chủ yếu bởi có nhiều nhị lép dạng cánh hoa xếp thành 1-6 vòng và dính với ống đài. 

10/2450, phân bố rộng, nhưng chủ yếu ở châu Phi, cũng cổ ở Ôxtrâylia, châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Ở Việt Nam có 2 chi: Sesuvium, Trianthema; 2 loài. 

Trong Flore générale de l’ Indo-Chine, họ Aizoaceae mang tên là Ficoidaceae (gồm các chi Gisekia, Mollugo, Sesuvium và Trianthema). 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997