Logo Website

Họ đuôi công (Bướm)-Plumbaginaceae Juss. 1789.

08/08/2021

Plumbaginaceae Juss. 1789. — Họ đuôi công (Bướm).

Thường là cỏ nhiều năm hoặc bụi nhỏ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Đặc trưng bời hoa thành chùm và mọc về một phía cùa trục hoa, có đài khô xác gồm 5 phiến, bền; cánh hoa thường hợp, bền; nhị 5, đối diện với cánh hoa hoặc với thùy cùa tràng và khi đó chi nhị đính trên ống tràng. Bộ nhụy gồm 5 lá noãn hợp lysicarp (hợp tiêu lá noãn) thành bầu thượng 1 ô với 5 vòi rời. Noãn 1, đính gốc, ở trên giá noãn dài hình chỉ và gần như bao quanh lấy noãn. 

15/500, ở khắp thế giới, nhưng chủ yếu ở Địa Trung Hải. Ở Việt Nam có 3 chi: Armeria (Statice), Limonium, Plumbago; 4-5 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997