Logo Website

Họ dâu (Quả hai cánh) - Dipterocarpaceae Blume, 1825

12/08/2021

Dipterocarpaceae Blume, 1825. — Họ dâu (Quả hai cánh). 

Gỗ. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm sớm rụng. Hoa lưỡng tính, đều; lá đài 5, hợp ở gốc và ống đài thường đính với bầu; cánh hoa 5, xếp vặn; nhị nhiều hoặc 10-15, đôi khi 5, thường rời nhau. Bộ nhụy gồm 3 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượng 3 ô. Rất đặc trưng bởi quả khô không mờ, nằm trong đài bền, đồng trường thành 2, 3 hay 5 cánh; hạt không có nội nhũ; lá mầm vặn và ôm lấy rễ mầm. 

22/400, ở nhiệt đới, chủ yếu ở miền rừng mưa nhiệt đới. Ở Việt Nam có 6 chi: Anisoptera, Dipterocarpus, Hopea, Parashorea, Shorea (Pentacme), Vatica (Perissandra) trên 45 loài. 

Chi Pentacme với loài duy nhất ở Việt Nam là P. siamẹnsis (Cà chấc), nay được đổi thành Shorea siamensis. Chi Perissandra trước đây thuộc họ Violaceae, theo Jacobs (1967) nay là tên đồng loại cùa Vatica. Trong Hệ thống Takhtajan 1987, họ Dipterocarpaceae được chuyển sang bộ Malvaies.

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997