Logo Website

Họ Rau muối (Kinh giới)-Chenopodiaceae Vent. 1799

06/08/2021

Chenopodiaceae Vent. 1799. — Họ Rau muối (Kinh giới)

Cò. Lá đơn, mọc cách, ít khi mọc đối. Rất gần với Amaranthaceae (có bao hoa khô xác, noãn cong hình móng ngựa, hạt có phôi hình vành khuyên...), nhưng ở đây chỉ nhị rời nhau, rất hiếm thấy dấu vết của nhị lép. Quả hạch khô được bao bởi đài tồn tại. 

100/1500, ở khắp thế giới. Ở Việt Nam có 7 chi: Arthrocnemum (Salicornia), Atripex, Beta, Chenopodium, Kochia, Spinacia, Suaeda; trên 10 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997