Logo Website

Họ Thanh mai (Dâu rượu)-Myricaceae Blume, 1829

25/07/2021

Myricaceae Blume, 1829. - Họ Thanh mai (Dâu rượu).

Bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm. Đặc trưng bỏi lá được phù một lóp tuyến thơm hình ngù tiết ra chất sáp. Hoa đơn tính, không có bao hoa, họp thành đuôi sóc. Nhị thường 4, nhưng có thể biến đổi từ 2-8, ít khi tới 16-20 hoặc chỉ có 1. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn, hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn), vòi rời. Quả dạng hạch và thường có mụn; mụn trông như sáp. 

3/60, phân bố rộng ở cà 2 Bán cầu, chủ yếu ở cận nhiệt đới và ôn đới. Ở Việt Nam có 1 chi Myrica, 1-2 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997