Logo Website

Họ Du (NGÁT, SẾU). - Ulmaceae Mirb.1815

18/07/2021

Ulmaceae Mirb.1815. – Họ Du (NGÁT, SẾU).

Gỗ hoặc bụi. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm. Rất đặc trưng bởi lá có gốc lệch. Hoa đơn tính hoặc đôi khi lưỡng tính; lá đài thường 4-5 (có khi tới 8); không có cánh hoa; nhị đẳng số và đối diện với lá đài, chỉ nhị thẳng trong nụ; bộ nhụy đơn số già (gồm 2 lá noãn), với vòi rời và phân ra 2 bên, có mặt núm ở phía trong; noãn treo. Quả có cánh hay quả hạch. Hạt phần lớn không có nội nhũ. 

16/150, ở nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. Ở Việt Nam có 5-6 Chi: Aphananthe, Celtis, Girpnniera, Holoptelea, Trema, Ulmus; khoảng 15 loài. 

Chi Celtis có khi được tách thành họ Celtidaceae. 

Loài Aphananthe lissophylla nay là tên đồng loại của Gironniera cuspidata. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997