Logo Website

Họ Gai (Cây ngứa) - Urticaceae Juss. 1789

21/07/2021

Urticaceae Juss. 1789. — Họ Gai (Cây ngứa). 

Gần với Cannabaceae, nhưng ở đây là cỏ hoặc cây nửa bụi (lá đơn, mọc cách hay mọc đối), thường có lông ngứa; bao hoa mẫu 2: ở hoa đực có 4 phiến (xếp thành 2 vòng; nhị 4, đối diện với phiến bao hoa, chỉ nhị cuộn lại trong nụ, khi hoa nở bao phấn bật tung ra như lò so; ở hoa cái có 4(5) lá đài hoặc hoa trần, chỉ có 1 vòi; noãn thẳng và gần đính gốc. Hạt có phôi thẳng. 

40/700, chủ yếu ở nhiệt đới, đôi khi ở ôn đới và hàn đới. Ở Việt Nam có trên 20 chi: Archiboehmeria, Boehmeria, Chamabainia, Debregeasia, Dendrocnide, Elatostema, Girardinia, Laportea (Fleurya), Lecanthus, Maoutia, ?Memorialis, Meniscogyne, Nanocnide, Neodistemon (Distemon), Oreocnide, Parietaria, Pellionia, Petelotiella, Pilea, Pouzolzia, Procris, Urtica, Villebrunea; gần 100 loài. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997