Logo Website

Họ Lạp mai-Calycanthaceae Lindl. 1819

19/11/2020

Calycanthaceae Lindl. 1819. — Họ Lạp mai. 

Bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá đơn mọc đối, không có lá kèm. Rất đặc trưng bởi có ống hoa hình chén (giống với Monimiaceae và Rosaceae), bao hoa gồm nhiều phiến xếp lợp lên nhau; nhị nhiều, xếp thành 2 hàng ờ trên miệng ống hoa, nhưng chi những chiếc vòng trong hữu thụ, bao phân mở dọc (ở Rosaceae lá thường mọc cách, có lá kèm, tất cả nhị đều hữu thụ). 

2/5, ở Trung Quốc và Bắc Mỹ. Ở Việt Nam có 1 chi Chimonanthus; 1 loài (Chimonanthus praecox) được nhập từ Trung Quốc vào trồng làm cảnh. 

Nguồn trích: Nguyễn Tiến Bân Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) ở Việt Nam, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 1997